گاهنامه داخلی شرکت نوسازی عباس آباد

کارفرما: شرکت نوسازی عباس آباد (از زیر مجموعه های شهرداری تهران)

طراحی یونیفرم و صفحه آرایی توسط خانم حمیده خواجوی راد