نمونه کار طراحی جلد کتاب 

راهنمای کاربردی نرم افزار ANSYS در مهندسی مکانیک بیوسیستم

کارفرما: آقای علی مددی کاهکش

طراح جلد: آقای مهدی الوندی