نمونه کار طراحی جلد کتاب 

آقای سلطانی به نمایندگی از فروشگاه های زنجیره ای پوشاک سالیان

کارفرما: آقای دکتر حسین عبدالهی

طراح جلد: آقای مهدی الوندی

نمونه کارهای طرح روی جلد کتاب ساده نمونه کارهای طرح روی جلد کتاب ساده نمونه کار طرح روی جلد کتاب نمونه کارهای طرح روی جلد کتاب ساده نمونه کار طرح روی جلد کتاب