نمونه کار طراحی جلد کتاب

کتاب تریاژ در کودکان

کارفرما: سرکار خانم نظری، نشر دایان

طراح جلد: آقای مهدی الوندی

 

طراحی جلد کتاب