نمونه کار طراحی جلد کتاب 

تنقیح آرای مالیاتی هیات های عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری

کارفرما: آقای دکتر حسین عبدالهی- انتشارات جنگل

طراح جلد: آقای مهدی الوندی

نمونه کار طراحی جلد کتاب نمونه کار طرح روی جلد کتاب نمونه کار طراحی جلد کتاب نمونه کارهای طرح روی جلد کتاب ساده