نمونه کار طراحی جلد کتاب

کتاب راهنمای جامع علوم پایه، دکترای دامپزشکی

نویسنده یا کارفرما: جناب آقای علیرضا خدایی

طراح جلد: آقای مهدی الوندی