نمونه کار طراحی جلد ویژه نامه عملکرد ستاد مدیریت بحران استان تهران در سیل ۹۸،

کارفرما: وزارت کشور، استانداری تهران

طراح جلد: آقای مهدی الوندی

نمونه کار طراحی جلد کتاب جهت استاداری تهران- تایپوگرافی و تصویرسازی

نمونه کار طرح روی جلد کتاب با زمینه قهوه ای از تهران تا کرخه