نمونه کار طراحی مجله ماهنامه اسوه

کارفرما: دفتر نماینده محترم مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان سیستان و بلوچستان

طراحی یونیفرم و صفحه آرایی توسط خانمحمیده خواجوی راد