نمونه کار طراحی جلد کتاب 

یک قبله برای رفتن

کارفرما: آقای فهیمه قبادی

طراح جلد: آقای مهدی الوندی