طراحی جلد کتاب

نمونه کار طراحی جلد کتاب

کتاب درسنامه اختلالات جنسی

کارفرما: سرکار خانم نظری، نشر دایان

طراح جلد: آقای مهدی الوندی

 

 

طراحی جلد کتاب