نمونه کار طراحی جلد کتاب

کتاب بنده داری/برده داری در دوران قاجار

نویسنده: آقای وحید شاهسوارانی

طراح جلد: آقای مهدی الوندی

نمونه طراحی جلد کتاب

کتاب برده داری در دوران قاجار
طراح: مهدی الوندی