طراحی جلد کتاب

نمونه کار طراحی جلد کتاب

کتاب بیماری های شایع در زنان

کارفرما: سرکار خانم نظری، نشر دایان

طراح جلد: آقای مهدی الوندی

طراحی جلد کتاب