دانلود انواع قالب و فرم خام گواهینامه آموزشی کنفرانس و دوره و مدرک آموزشی

تقدیرنامه‌ها و یا گواهینامه‌های حضور در کنفرانس یا گواهی‌های پایان دوره برای مشارکت افراد و یا موفقیت متخصصان یا دانش آموختگان در زمینه خاص علمی، هنری، ورزشی و یا مسابقه به ایشان اعطا می‌گردد. این گواهینامه‌ها برای درج در رزومه علمی، هنری و یا ورزشی افراد و یا گروه‌ها و تیم‌ها به کار ‌می‌روند. این به آن‌ها کمک می‌کنند که از منافع آن برای تمایز خود با سایرین استفاده کنند.

با استفاده از انواع فرم‌های خام گواهینامه‌های آموزشی می‌توانید به سرعت برای دانشجویان خود از طریق نرم افزار word گواهینامه صادر بفرمایید.

انواع فرم خام گواهینامه به شرح ذیل است:

فرم خام گواهی حضور در کنفرانس یا دوره آموزشی

این نوع خاصی از گواهی است که گواهی می‌دهد گیرنده آن در یک رویداد یا فعالیت خاص مانند کنفرانس، کنگره، کارگاه، دوره آموزشی و غیره حضور داشته است. این گواهی به عنوان یک مدرک مهم برای گیرنده در نظر گرفته می‌شود زیرا گواهی می‌دهد که گیرنده پس از شرکت در یک نوع رویداد خاص به مهارتی دست یافته است.

برای مثال وقتی کارمندی پس از حضور در کارگاه گواهی شرکت را دریافت می‌کند، ثابت می‌کند که مهارت خاصی را کسب کرده است. بنابراین، این یک اعتبار مهم برای رزومه آن فرد است.

فرم خام گواهینامه پایان دوره آموزشی، دوره، وبینار و یا کارگاه

یک دوره آموزشی که توسط مؤسسه‌ای انجام می‌شود و در آن افراد مهارت جدیدی برای توسعه کارایی خود یاد می‌گیرند. آموزش بهترین راه برای گسترش و ارتقای دانش است و باعث توسعه شرکت نیز می‌شود. در پایان کارگاه‌های آموزشی، شرکت‌کنندگان مورد ارزیابی و آزمون قرار می‌گیرند و به افرادی که عملکرد قابل قبولی داشته‌اند، گواهینامه تعالی آموزشی اعطا می‌شود.

فیلترها
فیلترها
بازنشانی