جلد کتاب

نمونه طراحی جلد کتاب معنویت در گردشگری

نکات ضروری در طراحی جلد کتاب

آموزش
باید بدانید که طراحی جلد کتاب بسیار مهم می‌باشد. زیرا هنگامی که برای خرید یک کتاب به کتابفروشی می‌رویم، بسیاری از کتاب‌ها را اطراف خود می‌بینیم که انتخاب را برای ما مشکل می‌سازد. در این صورت است که اهمیت طراحی جلد کتابی که زیبا و جذاب باشد، مشخص می‌شود. چند نکته مهم در ارتباط با طراحی جلد کتاب وجود دارد تا بتوانید یک…
فهرست