نمونه کار طراحی جلد کتاب 

سرمایه گذاری خطرپذیر

کارفرما: آقای سید باقر فتاحی – دانشگاه آزاد رشت

طراح جلد: آقای مهدی الوندی

نمونه کارهای طرح روی جلد کتاب سادهنمونه کارهای طرح روی جلد کتاب ساده نمونه کار طراحی جلد کتاب