نمونه کار طراحی جلد کتاب 

گورستان استارتاپ‌ها

کارفرما: آقای سید رضا حسینی

طراح جلد: آقای مهدی الوندی

نمونه کار طراحی جلد کتاب نمونه کارهای طرح روی جلد کتاب ساده